תקנון

האתר רגעים היסטוריים  historymoments.co.il  להלן "האתר" ,מיועד לגולשים אשר מחפשים מידע במגוון רחב של נושאים הקשורים להיסטוריה היהודית, הארץ ישראלית והכלל עולמית
לרבות קישור של מידע חדשותי עדכני עם אירועים היסטוריים וחיי הקהילות היהודיות  ומידע נוסף המשיק לנושאים אלו. האתר עשוי להעשיר את הידע של גולשים המתעניינים בנושאים אלו ונושאים נוספים הקשורים לתכניו. כל שימוש באתר ע"י גולשים או מי מטעמם להלן "משתמשים", בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, יהיה כפוף לתנאים המובאים להלן לרבות: שיכפול העתקה, הפצה, העברה, מכירה, פרסום, שינוי וכיו"ב. כל הזכויות באתר ובמידע המתפרסם בו שמורות לאתר ובעליו ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לכל כללי תקנון זה ללא תנאים וסייגים. משתמש שאינו מקבל תנאי מתנאי התקנון אינו רשאי להשתמש באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה האתר, תכניו, צורתו, לעדכן ו/או להוסיף קטגוריות, תוכן, תקנון,גרפיקה ו/או עיצוב המופיעים בו ולבצע בו כל שינוי בכל פעילות ו/או תוכן המשתמעים ממנו על-פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בהודעה מוקדמת למשתמשים. מוסכם בזאת כי לא ייזקף לחובת האתר כל תקלה שמקורה בשינוי מסוג זה, והתרחשותה לא תקים למשתמשים כל עילת תביעה, או דרישה כלשהי כלפי  האתר, מנהליו, בעליו או מי מטעמם. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי לצורך תפעול האתר הוא נעזר ועושה שימוש בגורמים שונים שמספקים מידע ושירותים  שונים לרבות קווי תקשורת, פלטפורמת וורדפרס של האתר על גרסותיה, תוספיה וגווניה,אחסנה, תקינות, שימוש ב"עוגיות" Cookies,פרסומות צד ג', שלמות ואחזור המידע, ועוד. המשתמשים מבינים כי שירותים אלו אינם בשליטת האתר, מנהליו, בעליו  או מי מטעמם, ועל כן לא תהיה עילה לטעון כלפיהם במקרה של שיבוש כלשהו, תקינות, זמינות גרימת נזק במישרין או בעקיפין,או בגין כל סיבה אחרת. מידע, פרסומות, פרטים אישיים, קישורים (לינקים), תמונות, מידע פרסומי, תכנים אישיים ו/או מסחריים וכל פרט כלשהו מטעמם של המשתמשים באתר או מטעמו של צד ג' כלשהו אינם באחריות האתר. אין באפשרות האתר לאמת, לבחון, או לאשר את נכונות המידע,יעילותו, השלכותיו והשפעותיו. בעלי המידע שמתפרסם ומי שפעל מטעמם להעברת המידע לאתר הם אשר נושאים באחריות הבלעדית לתכנים אלו, צורתם, אמינותם, דיוקם ,הפצתם, תוצאות והשלכות הנובעות מהן ו/או השימוש בהן וכל פעילות אחרת הנובעת מפרסומם, לרבות גרימת הטעיה, שיבוש או נזק כלשהו, ו/או הפרה של זכויות יוצרים כמוגדר בחוק. המפרסמים, הפועלים מטעמם או בשמם או מייצגים אותם, אחראיים לתכני הפרסום, נכונותם, דיוקם, הקפדה על חוק זכויות יוצרים ושמירת זכויות יוצרים, וכל הכרוך בפרסומם בין ביודעין ובין שלא ביודעין, באופן ישיר או עקיף, ובאחריותם לבדוק מעת לעת את תקיפותם ונכונותם כפי שמתפרסם באתר. האתר אינו מתחייב בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש ו/או דעותיו, ו/או רצונותיו והעדפותיו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר בגין טיב ומהות המידע,איכותו,סגנונו או צורתו,  ו/או כלפי השירותים והמוצרים המפורסמים באתר בין אם נוצרו או בוצעו על ידי האתר או צד ג' כלשהו. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בכל השירותים, המוצרים והמידע המתפרסמים נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. מומלץ כי משתמשים באתר אשר בכוונתם לבצע  שימוש ו/או פעולה כלשהי כתוצאה מפרסום מידע באתר יבדקו היטב את מידת נכונותו והתאמתו לשימושיהם כמו באמצעות אימות המידע במקורות מידע נוספים וראשוניים. בכל מקרה, האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק שהוא לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. כל מידע או פרסום המועלה על ידי משתמש, ו/או כל פעילות אחרת כלפי האתר ו/או גולשים אחרים ואשר יביא לפגיעה ונזק לאתר, למשתמשים אחרים, לספקים או לכל גורם שלישי באשר הוא, לרבות נזק כספי ו/או אובדן רווחים ו/או זמן,ו/או משאבים, ו/או אובדן מוניטין וכיוצא באלה, ייזקף לחובתו של המפרסם ו/או המשתמש. משתמשים ומפרסמים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את האתר  ו/או משתמש אחר ו/או ספק ו/או צדדים שלישיים בכל הוצאה שתיגרם להם בגין נזקי הפרסום האמור, כולל שכ"ט עורכי דין, אגרות וכלל הוצאות המשפט. במידה ותופסק פעילות האתר ו/או שירותיו השונים, אחדים מהם או כולם יחדיו, מכל סיבה שהיא, בין אם מיוזמת האתר ובין אם לאו, מוצהר ומוסכם בזאת כי האתר לא יהיה אחראי לנזקים ו/או הפסדים ישירים או עקיפים במידה ואלו ייגרמו למשתמשי האתר, ספקיו או כל צד ג'. המשתמשים מבינים ומסכימים בזאת כי אין בקישור לאתרים אחרים או למידע אחר לרבות פרסומי, כדי להצביע על אחריות כלשהי של האתר  לתכניו ו/או כוונותיו ו/או פעילותו של האתר המקושר. בכתבות, מאמרים ותכנים נוספים המתפרסמים באתר עשויים לכלול ביקורת, פרשנות, סקירה המבטאים השקפות עולם ,דעות או התרשמויות אישיות, נקודות מבט סובייקטיביות, ואין בהן לשקף את דעת האתר אלא את דעתו של הכותב בלבד.

על המשתמש חלה החובה להעלות תכנים חוקיים בלבד העונים גם לכללי הגינות ואתיקה. חל איסור מוחלט להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ואמונותיו, בצנעת הפרט או בכבוד האדם ופרטיותו (יובהר כי במקום שמתייחס התקנון ל- "ציבור" הכוונה גם לפרטים). חל איסור מוחלט להטעות במזיד, להוציא לשון הרע או לפרסם במזיד מידע שקרי. חל איסור מוחלט להפיץ קבצי מחשב ו/או וירוסים העלולים לפגוע ו/או להפריע למשתמשי האתר ו/או לרשת האינטרנט ו/או משתמשיה. חל איסור מוחלט להשתמש במידע שמספק האתר לצורך הפצתו של דואר זבל (Spam) או דומיו. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר, ו/או לפרסם כל תוכן שעלול להוות באופן ישיר או עקיף עילה לתביעה ו/או עבירה על חוקי ודיני מדינת ישראל או כזה המעודד לביצוע הדברים האמורים. משתמש המבצע פעולה אסורה על פי סעיף סעיף זה, נושא באחריות המלאה והבלעדית לתוצאות פעולתו על כל היקפה והשלכותיה. המשתמשים מבינים ומסכימים כי לצורך תפעול מיטבי של האתר, חידושו עדכונו, פיתוחו ופיקוחו, נדרשים מנהלי האתר או מי שהוסמך על-ידם, לעיין בכל התכנים ופרטי המשתמש כפי שיימסרו על-ידו ולפקח על כל הפעילות המתרחשת באתר באשר היא, הכול בדרך שימצאו לנכון, לרבות "עוגיות" ואמצעים דומים ו/או אחרים.  האתר שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית למנוע פרסום או להסיר כל תוכן המהווה לפי שיקול דעתה הבלעדי חריגה מתנאי השימוש באתר ו/או מסיבה אחרת שמצאה לנכון, ללא הסברים או הודעה מראש, ואף לנתק ולהסיר שירות ממשתמשים גם אם שולמה תמורה עבורם. במידה ונותרו למשתמש זיכויים כספיים לקבלת יתרת שירותים, יזוכה המשתמש על-ידי האתר בגין תקופת השירות המגיעה לו מיום הניתוק ועד התאריך בו היה אמור להסתיים השירות. למען הסר ספק, פרסם משתמש באתר מידע שהביא לנזק לאתר , למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים, יישא המפרסם ו/או משלחיו ו/או שלוחיו באחריות הבלעדית לנזקי הפרסום והשלכותיו. המשתמשים נותנים הסכמתם בזאת לאתר להעביר אליהם הודעות, מכתבים, וכל חומר אחר הנחוץ לתקשורת בין האתר למשתמשיו. האתר רשאי להעביר את פרטיהם האישיים של המשתמשים לגורם שלישי ולכל גורם אחר על פי סמכות שבדין לצורך גביית כספים אותם הם חייבים ו/או במקרה של הפרת התקנון. מוסכם בזאת כי לבית המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר לתקנון זה ולכל הנובע ממנו והכרוך בו.